הצעה לקווי יסוד להתנהגות מקצועית אתית של אנשי חינוך

עירית כהן

 
 
אחד המאפיינים המבדילים מקצועות "חשובים" כרפואה, משפטים או פסיכולוגיה ממקצועות "משניים" כגון חינוך, הוא קוד של אתיקה מקצועית. אחת הסיבות לקושי ליצור קוד אתי לאנשי חינוך היא חוסר העקביות המאפיין מדיניות וגישות חינוכיות.
 
בהתמודדות עם בעיות העולות ממתחים וקונפליקטים בין מדיניות חינוכית ואתיקה מקצועית ואישית, נדרשים אנשי חינוך, לעיתים קרובות, למצוא בעצמם פתרונות לבעיות אתיות. קווים מנחים להתנהגות אתית שיהיו מקובלים על 'שופטים' שונים, עשויים לשמש מקור התייחסות במצבים של חוסר בהירות אתית ובכך לקדם אנשי מקצוע לקראת סטנדרטים גבוהים של התנהגות מקצועית.
 
המסגרת האתית מעוצבת לאור המטרה של קבוצת אנשי המקצוע. כאשר עקרונות נמצאים בקונפליקט זה עם זה, עקרונות מסוימים עשויים להיבחר על פני האחרים.
 
שבעה קווי יסוד להתנהגות אתית של אנשי חינוך:
(Webster & Bond 2002)
 
 1. אוטונומיה: הלקוחות (התלמידים והוריהם) זכאים לקבל את כל המידע שיאפשר להם לבחור ולהגיע להחלטות עצמאיות ואף לקרוא תגר, אם יש צורך, על החלטות בעניינם שנעשו ע"י אחרים. עקרון זה תקף גם לגבי איש/אשת החינוך.
  צריך שתהיה לה האוטונומיה שתאפשר לה להגיע להחלטות משמעותיות בנוגע לערכיה, התנהגותה המקצועית ופעולותיה.
   
 2. טובת הלקוח: על אנשי המקצוע לפעול לטובת הלקוח, לטווח הקרוב והרחוק.
   
 3. אי גרימת נזק: על אנשי המקצוע, כבודדים וכקבוצה, לפעול למען לא יגרם ללקוח נזק לטווח הקרוב או הרחוק. מאחר ש"טובת הלקוח" ו"נזק ללקוח" הם מושגים לא מוגדרים, שני העקרונות הללו דורשים מאנשי המקצוע להיות רגישים באופן מתמיד לנקודת הראות ולבעיותיהם של הלקוחות..
   
 4. צדק: חלוקה צודקת של משאבים ושירותים ללא הבדלים הנובעים מעושר, מין, השפעה (למשל, אסרטיביות) או מעמד חברתי. חלוקה צודקת אין פירושה חלוקה זהה או טיפול אחיד בלקוחות או במצבים ללא רגישות לנסיבות אינדיבידואליות.
   
 5. נאמנות: קיים קשר מחייב של אמון בין אנשי חינוך ולקוחותיהם. קשר זה דורש מאיש המקצוע מחויבות פנימית ליחסים שיבטיחו את ביטחונו של הלקוח בנאמנותו של איש המקצוע.
   
 6. יושר מקצועי: על אנשי החינוך לקיים סטנדרטים גבוהים של התנהגות מקצועית שמקובלת על הקבוצה המקצועית. התנהגות מקצועית ברמה גבוהה תשאף שלא להביא שם רע למקצוע.
   
 7. מדיניות מוסדית: על אנשי המקצוע למלא תקנות ונהלים המוכתבים ע"י המעבידים. תקנות ונהלים אלה עלולים להימצא בקונפליקט עם טובתו של   הלקוח. אנשי מקצוע בתחום החינוך עומדים לעיתים קרובות מול דילמות הנובעות מאילוצים של "המערכת" ומשאבים לא מספיקים.
 
 
שישה צעדים לקבלת החלטות אתיות (Webster & Bond, 2002)
 
 1.  סכם את הבעיה: חבר היגד תמציתי של האלמנטים העיקריים של הדילמה האתית ושל הבעיה שאתה צריך לפתור/ליישב.
   
 2. זהה תחומי אחריות: החלט של מי הדילמה. האם זו באמת בעיה שלגביה רק התלמיד או הוריו יכולים להחליט או שזו בעיה של איש המקצוע שאפשר לפתרה במסגרת בית הספר? האם ישנם אלמנטים משותפים של הדילמה האתית אשר לכמה גורמים יש עליהם אחריות?
   
 3. שקול את הבעיה לאור שבעת העקרונות האתיים המוזכרים לעיל: אילו קודי התנהגות שופכים אור על הסוגיות? אילו אילוצים חוקיים מיושמים על הבעיה? אילו עקרונות אתיים רלוונטיים למקרה?
   
 4. זהה דרכי פעולה אפשריים: במונחים של פתרון הבעיה, אילו אסטרטגיות ניתן לאמץ ומה תהינה התוצאות האפשריות שלהן?
   
 5. בחר את דרך הפעולה הטובה ביותר: ניתן לבחון את דרך הפעולה שבחרת ע"י מספר מבחנים. האם דרך פעולה כזאת הייתה מקובלת עליך אילו נעשתה ע"י קולגה? האם ההחלטות שלך היו מקבלות את הסכמתם של עמיתך למקצוע? מה לדעתך תהיה תגובתם של אנשים מחוץ למקום עבודתך או מחוץ לקבוצה המקצועית שלך לו שמעו על דרך פעולתך? האם היית מגיע לאותה החלטה בנוגע ללקוחות אחרים ללא קשר למעמד או להשפעה שלהם?
   
 6. הערך את התוצאות: בראיה לאחור (או ב"חכמה" שלאחר מעשה), האם היית מטפל בבעיה באופן שונה?
 
מודעות אתית כחלק מהתנהגות מקצועית יום-יומית מצריכה שינויים ב"הלך הרוח" של אנשי חינוך ובאופן השירות שהם נותנים לתלמידיהם. אם אנשי חינוך מצפים לקידום בהכשרתם ובמעמדם, כדאי שיתנו את דעתם לחשיבותם של עקרונות אתיים אשר יסייעו לביסוס מעמדו של מקצוע החינוך.
 
 
Webster, A., & Bond, T. Structuring uncertainty: developing an ethical framework for professional practice in educational psychology. Educationals and child psychology 19, 2002 (16-29).
 
 
 
כל הזכויות שמורות למחבר. המאמרים ניתנים להדפסה לשימוש אישי ומקצועי, בתנאי שיודפס www.dyslexia.co.il ושם המחבר כמקור המאמר.
2007 Dyslexia.co.il ©